Dhoma Kombëtare e Zejtarisë është themeluar më 19 dhjetor 2017. Është person juridik që organizohet dhe vepron sipas ligjit “Për Zejtarinë në Republikën e Shqipërisë” Nr 70/2016 dhe nuk ushtron veprimtari fitimprurëse. Me seli në Tiranë, Dhoma Kombëtare e Zejtarisë ka një shtrirje gjeografike në të gjithë territorin e Shqipërisë.

Ligji parashikon organizimin e plotë të veprimtarisë zejtare dhe krijimin e një sistemi dual të kualifikimi, një model tërësisht “gjerman”. Dhoma Kombëtare e Zejtarisë ka në fokus veprimtarinë zejtare në Republikën e Shqipërisë, kualifikimin profesional në këtë fushë, organizimin e subjekteve zejtare si dhe nxitjen e zhvillimit të zejtarisë.

Duke i munguar strukturës së biznesit, Dhoma Kombëtare e Zejtarisë i jep vlerë punës individuale, profesionit. Numri i zejtarëve në Shqipëri është shumë i madh, për rrjedhojë identifikimi dhe kualifikimi i tyre do mundësoj një zhvillim gjithëformues dhe të unifikuar në tregun e punës.